Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
 

REFERENCIA
ALTURA
DIAMETRO
PALET EURO.PALET AMER.COD. BARRA
PESO
        450       34         18   Caja 4 unidades  8433252211283     3,000
        451       28         15   Caja 4 unidades     8433252212273    1,650